13-ego marca Rada Miejska w Piasecznie przyjęła tzw. uchwałę krajobrazową

13-ego marca na sesji Rady Miejskiej została przedłożona pod głosowanie tzw. uchwała krajobrazowa dla Piaseczna. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, 3 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Tym samym tzw. „uchwała krajobrazowa” dla Piaseczna została przyjęta. Od 13-ego marca 2019 będzie liczony zatem vacatio legis czyli czas na dostosowanie reklam i szyldów do wytycznych uchwały. Więcej o uchwale można przeczytać w gazecie piaseczyńskiej – link do gazety piaseczyńskiej: https://issuu.com/piaseczno/docs/152_gazeta_piaseczynska

10-ego października mija termin na zgłaszanie uwag do projektu uchwały

Tylko do 10-ego października można zgłaszać uwagi do projektu uchwały krajobrazowej. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w kancelarii Urzędu Miasto i Gminy Piaseczno lub mail-owo na adres urząd@piaseczno.eu do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

7 września – dyskusja publiczna nad projektem uchwały

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie uchwały odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w dniu 7 września 2018 r. o godz. 18:00

WYŁOŻENIE PROJEKTU UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ OD 5 DO 26 WRZEŚNIA

W dniach od 5 września 2018 r. do 26 września 2018 r., w pokoju nr 32 Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uchwały ustalającej „zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
Informacja o wyłożenia na stronie BIP : http://bip.piaseczno.eu/obwieszczenie/4930/obwieszczenie-uia-zp-6721-16-2018-dk-wylozenie-uchwaly-krajobrazowej

Etap konsultacji projektu z mieszkańcami

Prace nad wdrożeniem uchwały krajobrazowej w Piasecznie posuwają się nieustannie do przodu. Powstał już projekt uchwały, który został zaopiniowany przez: Piaseczyńską Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Marszałka województwa, właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej, projekt został też uzgodnieniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W tej chwili trwa etap wyłożenia projektu do publicznego wglądu, w którym to wszyscy zainteresowani moga się z nim zapoznać oraz złożyć własne uwagi do projektu.

Drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie uchwały krajobrazowej za nami

26 kwietnia w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno odbyło się 2-gie spotkanie konsultacyjne dotyczące planowanej uchwały krajobrazowej w gminie Piaseczno.
Spotkanie miało przede wszystkim charakter warsztatowy. Uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy. Każda z grup otrzymała mapy z propozycją podziały Gminy i Miasta Piaseczno na obszary o różnych regulacjach i zasadach sytuowania reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury. Ponadto każdej grupie rozdano karteczki z typami reklam i urządzeń reklamowych oraz propozycjami regulacji . Zadaniem grup było przede wszystkim ocena przedstawionego podziału na obszary o różnych regulacjach oraz wybór zaproponowanych typów reklam oraz regulacji dla konkretnych obszarów. Na koniec każda z grup zaprezentowała pozostałym grupom swoje wspólnie wypracowane stanowisko.
Prace w grupach pozwoliły uczestnikom na zaprezentowanie swojej opinii oraz usłyszenia głosów innych. Propozycje i rekomendacje każdej z grup różniły się między sobą ale były też w kilku miejscach spójne, na przykład wszystkie grupy oraz wszyscy uczestnicy byli zgodni co do całkowitego zakazu banerów w całej gminie Piaseczno.
Raz jeszcze dziękujemy uczestnikom za przybycie, zaangażowanie, uwagi oraz ciekawe pomysły. To było bardzo dobre i owocne spotkanie!

Drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie uchwały krajobrazowej już 26 kwietnia!

Już 26 kwietnia w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno odbęda się kolejne konsultacje dotyczące planowanej uchwały krajobrazowej w gminie Piaseczno.
Spotkanie będzie miało charakter przede wszystkim warsztatowy. Uczestnicy spotkania będą pracowali nad podziałem miasta i gminy na obszary o różnych regulacjach, a także nad konkretnymi zasadami sytuowania reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury w tych obszarach.
Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia w godzinach 18:00 – 20:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ulicy Kościuszki 5. Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych bez konieczności wcześniejszych zapisów.
Przed spotkaniem zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi uchwały krajobrazowej, które znajduja się na stronie internetowej krajobraz.piaseczno.eu.
Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu!

Konsultacje w sprawie uchwały krajobrazowej już 5 kwietnia! Chcesz dowiedzieć się więcej na temat planowanych zasad sytuowania reklam ogrodzeń i małej architektury w Piasecznie? Przyjdź na konsultacje!

Już 5 kwietnia w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno odbęda się konsultacje dotyczące planowanej uchwały krajobrazowej w gminie Piaseczno.
W czasie spotkania przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące uchwały krajobrazowej jak również zaprezentowane zostaną propozycje możliwych regulacji. Podczas konsultacji zaplanowano także dyskusję nad optymalnymi regulacjami dla Piaseczna w formie warsztatów.
Celem konsultacji jest dostarczenie mieszkańcom informacji w sprawie planowanej uchwały jak również zebranie opinii na temat możliwych regulacji.
Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia w godzinach 16:30 – 19:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ulicy Kościuszki 5. Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych bez konieczności wcześniejszych zapisów.
Przed spotkaniem zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi uchwały krajobrazowej, które znajduja się na stronie internetowej krajobraz.piaseczno.eu.
Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu!