Witamy na stronie krajobraz.piaseczno.eu poświęconej tzw. „uchwale krajobrazowej” dla Miasta i Gminy Piaseczno. Znajdziecie tu Państwo bieżące informacje dotyczące postępów prac nad uchwałą, podstawowy zasób wiedzy oraz inspiracje dotyczące przedmiotu uchwały. Za pośrednictwem tej strony możecie także Państwo podzielić się własnymi opiniami i propozycjami, które według Państwa powinny zostać poddane dyskusji przy sporządzaniu uchwały. Zapraszamy do częstego odwiedzania strony krajobraz.piaseczno.eu oraz profilu na Facebook-u, jak również do aktywnego dzielenia się własnymi propozycjami i opiniami.

Podziel się z nami swoją opinią

Przewodnik po uchwale krajobrazowej

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą: przewodnik po uchwale krajobrazowej (.pdf, 14.9 MB)

Uchwała krajobrazowa w gminie Piaseczno

Nowy dokument ustala zasady sytuowania na obszarze gminy Piaseczno obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane. Podjęta 13 marca uchwała ma na celu podniesienia estetyki przestrzeni publicznych w gminie poprzez regulację wielkości i ilości zamieszczanych w niej reklam, szyldów, małej architektury oraz ogrodzeń. Dotychczas regulacje tych kwestii zawarte były jedynie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i nie były zbytnio respektowane. Z dniem wejścia w życie uchwały krajobrazowej owe zapisy plany utracą moc obowiązywania a narzędziem do regulacji w tym zakresie będzie nowa, kompleksowa uchwała. (…) Więcej informacji: uchwała krajobrazowa w gminie Piaseczno.

13-ego marca Rada Miejska w Piasecznie przyjęła tzw. uchwałę krajobrazową

13-ego marca na sesji Rady Miejskiej została przedłożona pod głosowanie tzw. uchwała krajobrazowa dla Piaseczna. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, 3 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Tym samym tzw. „uchwała krajobrazowa” dla Piaseczna została przyjęta. Od 13-ego marca 2019 będzie liczony zatem vacatio legis czyli czas na dostosowanie reklam i szyldów do wytycznych uchwały. Więcej o uchwale można przeczytać w gazecie piaseczyńskiej – link do gazety piaseczyńskiej: https://issuu.com/piaseczno/docs/152_gazeta_piaseczynska

10-ego października mija termin na zgłaszanie uwag do projektu uchwały

Tylko do 10-ego października można zgłaszać uwagi do projektu uchwały krajobrazowej. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w kancelarii Urzędu Miasto i Gminy Piaseczno lub mail-owo na adres urząd@piaseczno.eu do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

7 września – dyskusja publiczna nad projektem uchwały

Dyskusja   publiczna   nad  rozwiązaniami przyjętymi  w wyłożonym projekcie uchwały  odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu  Miasta  i  Gminy  Piaseczno w  dniu 7 września 2018 r. o godz. 18:00

WYŁOŻENIE PROJEKTU UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ OD 5 DO 26 WRZEŚNIA

W dniach  od 5 września 2018 r. do 26 września 2018 r., w pokoju nr 32 Wydziału Architektury i  Urbanistyki Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uchwały ustalającej „zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Informacja o wyłożenia na stronie BIP : http://bip.piaseczno.eu/obwieszczenie/4930/obwieszczenie-uia-zp-6721-16-2018-dk-wylozenie-uchwaly-krajobrazowej

Etap konsultacji projektu z mieszkańcami

Prace nad wdrożeniem uchwały krajobrazowej w Piasecznie posuwają się nieustannie do przodu. Powstał już  projekt uchwały, który został zaopiniowany  przez: Piaseczyńską Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną,  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Marszałka województwa, właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej, projekt został też uzgodnieniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W tej chwili trwa etap wyłożenia projektu do publicznego wglądu, w którym to wszyscy zainteresowani moga się z nim zapoznać oraz złożyć własne uwagi do projektu.

Drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie uchwały krajobrazowej za nami

26 kwietnia w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno odbyło się 2-gie spotkanie konsultacyjne dotyczące planowanej uchwały krajobrazowej w gminie Piaseczno.

Spotkanie miało przede wszystkim charakter warsztatowy. Uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy. Każda z grup otrzymała mapy z propozycją podziały Gminy i Miasta Piaseczno na obszary o różnych regulacjach i zasadach sytuowania reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury. Ponadto każdej grupie rozdano karteczki z typami reklam i urządzeń reklamowych oraz propozycjami regulacji . Zadaniem grup było przede wszystkim ocena przedstawionego podziału na obszary o różnych regulacjach oraz wybór zaproponowanych typów reklam oraz regulacji dla konkretnych obszarów. Na koniec każda z grup zaprezentowała pozostałym grupom swoje wspólnie wypracowane stanowisko.

Prace w grupach pozwoliły uczestnikom na zaprezentowanie swojej opinii oraz usłyszenia głosów innych. Propozycje i rekomendacje każdej z grup różniły się między sobą ale były też w kilku miejscach spójne, na przykład wszystkie grupy oraz wszyscy uczestnicy byli zgodni co do całkowitego zakazu banerów w całej gminie Piaseczno.

Raz jeszcze dziękujemy uczestnikom za przybycie, zaangażowanie, uwagi oraz ciekawe pomysły. To było bardzo dobre i owocne spotkanie!

Drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie uchwały krajobrazowej już 26 kwietnia!

Już 26 kwietnia w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno odbęda się kolejne konsultacje dotyczące planowanej uchwały krajobrazowej w gminie Piaseczno.

Spotkanie będzie miało charakter przede wszystkim warsztatowy. Uczestnicy spotkania będą pracowali nad podziałem miasta i gminy na obszary o różnych regulacjach, a także nad konkretnymi zasadami sytuowania reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury w tych obszarach.

Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia w godzinach 18:00 – 20:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ulicy Kościuszki 5. Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych bez konieczności wcześniejszych zapisów.

Przed spotkaniem zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi uchwały krajobrazowej, które znajduja się na stronie internetowej krajobraz.piaseczno.eu.

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu!

Konsultacje w sprawie uchwały krajobrazowej już 5 kwietnia! Chcesz dowiedzieć się więcej na temat planowanych zasad sytuowania reklam ogrodzeń i małej architektury w Piasecznie? Przyjdź na konsultacje!

Już 5 kwietnia w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno odbęda się konsultacje dotyczące planowanej uchwały krajobrazowej w gminie Piaseczno.

W czasie spotkania przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące uchwały krajobrazowej jak również zaprezentowane zostaną propozycje możliwych regulacji. Podczas konsultacji zaplanowano także dyskusję nad optymalnymi regulacjami dla Piaseczna w formie warsztatów.

Celem konsultacji jest dostarczenie mieszkańcom informacji w sprawie planowanej uchwały jak również zebranie opinii na temat możliwych regulacji.

Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia w godzinach 16:30 – 19:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ulicy Kościuszki 5. Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych bez konieczności wcześniejszych zapisów.

Przed spotkaniem zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi uchwały krajobrazowej, które znajduja się na stronie internetowej krajobraz.piaseczno.eu.

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu!