krajobraz billboard

24 listopada 2021 r. – Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie zmiany uchwały krajobrazowej

W dniu 24 listopada 2021 r. Rada Miejska w Piasecznie podjęła uchwałę 912/XLVI/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 128/VII/2019 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta i Gminy Piaseczno, zwanej uchwałą krajobrazową

Niezwykle ważne jest by zwrócić uwagę na uzasadnienie podjęcia ww. uchwały gdyż zwięźle zostały tu przedstawione wszelkie przesłanki i uwarunkowania podejmowanych działań. Uzasadnieniem jest fakt wystąpienia na terenie kraju pandemii wirusa COVID-19 a tym samym brak możliwości przeprowadzenia planowanej na lata 2020 i 2021 kampanii społecznej dotyczącej wdrożenia zapisów uchwały. Obowiązujące w uchwale terminy okresów dostosowawczych uległy dezaktualizacji a tak istotne zmiany oraz ograniczenia nie powinny być wprowadzane bez udziału społeczeństwa. Równolegle do wdrożenia zapisów uchwały była zaplanowana pozaustawowa kampania społeczna, której nie można było przeprowadzić. Zasadnym jest zatem by zmienić obowiązujące w uchwale terminy tak, by przedsiębiorcy oraz mieszkańcy mieli czas na zapoznanie się oraz wprowadzenie zmian wiążących się z obowiązywaniem uchwały krajobrazowej.