Najczęściej zadawane pytania – FAQ (ang. Frequently Asked Questions)

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat uchwały krajobrazowej oraz uchwały o opłacie reklamowej. Poniżej znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje, które pomogą Państwu zrozumieć cel i zakres uchwał:

Czym jest uchwała krajobrazowa?

Uchwała krajobrazowa jest potoczną nazwą uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Jest to akt prawa miejscowego, który może zostać przyjęty przez gminę.

Czym jest uchwała o opłacie reklamowej?

Uchwała o opłacie reklamowej może być następstwem przyjęcia uchwały krajobrazowej. Uchwała określa opłatę za sytuowanie reklamy na terenie gminy. Opłata dotyczyć może jedynie reklamy ale nie szyldu.

Jaki jest cel uchwał krajobrazowej oraz o opłacie reklamowej?

Uchwały mają na celu poprawę estetyki przestrzeni publicznej, głównie poprzez przeciwdziałanie szkodliwemu wpływowi reklam, a także ogrodzeń i obiektów małej architektury na krajobraz gminy.

Jaka jest podstawa prawna?

Możliwość przyjęcia uchwały krajobrazowej oraz uchwały o opłacie reklamowej jest następstwem wejścia w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. W wyniku przyjęcia ustawy wprowadzono zmiany do 10 ustaw, które łącznie mają pozytywnie wpłynąć na krajobraz gmin w Polsce. Z punktu widzenia gminy najważniejszymi jest zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. , która umożliwia gminom przyjęcie tzw. uchwały krajobrazowej oraz zmiana ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, która umożliwia przyjęcie uchwały o opłacie reklamowej.

Kogo dotyczy uchwała krajobrazowa oraz uchwała o opłacie reklamowej?

Zapisy uchwały krajobrazowej najbardziej dotyczą właścicieli reklam i szyldów sytuowanych na terenie gminy Piaseczno. W zależności od konkretnych zapisów oraz od parametrów reklam i szyldów, część z właścicieli będzie musiała dostosować swoje reklamy i szyldy do nowych regulacji. Zapisy uchwały o opłacie reklamowej dotyczą wyłącznie właścicieli reklam, w zależności od konkretnych zapisów oraz parametrów reklam, część z właścicieli będzie musiała wnieść należność z tytułu sytuowania reklamy na terenie gminy.

Zapisy uchwały krajobrazowej mogą też dotyczyć właścicieli ogrodzeń oraz obiektów małej architektury. Uchwała może uwzględnić wytyczne dla sytuowania nowych ogrodzeń oraz obiektów małej architektury a także może, ale nie musi, zakładać obowiązek dostosowania istniejących obiektów do nowych przepisów.

Zakładane rezultaty uchwał, a więc poprawa estetyki przestrzeni publicznej, dotyczą wszystkich mieszkańców, gdyż krajobraz gminy jest dobrem wspólnym, przestrzeń w której żyjemy, a więc mieszkamy, pracujemy, przemieszczamy się, spędzamy wolny czas, dotyka nas wszystkich.

Jakich rodzajów obiektów dotyczą regulacje uchwały krajobrazowej?

Regulacje uchwały krajobrazowej dotyczy 3 rodzajów obiektów:

 • reklam (w tym szyldów)
 • ogrodzeń
 • obiektów małej architektury

Co uchwała krajobrazowa może regulować w odniesieniu do reklam?

W odniesieniu do reklam uchwała może między innymi regulować:

 •  wymiary reklam, czyli choćby maksymalną wysokość, szerokość czy powierzchnię reklamy (np. maksymalnie 4 metry szerokości, maksymalnie 9 metrów kwadratowych)
 • liczbę szyldów (np. maksymalnie 3 szyldy na jedną działalność)
 • zakaz sytuowania konkretnego rodzaju reklam (np. zakaz reklamy na lawecie)
 • miejsce instalacji reklamy (np. może dopuścić/zakazać sytuowanie na budynku, ogrodzeniu, bezpośrednio na gruncie)
 • parametry lokalizacji reklamy (np. w minimalnej odległości 10 metrów od pomnika)

Ponadto regulacje te mogą się różnić w zależności od obszaru gminy (np. w obszarze A maksymalna szerokość reklamy może wynieść 4 metry a w obszarze B – 6 metrów).

Czego uchwała nie może regulować w odniesieniu do reklam?

W odniesieniu do reklam uchwała nie może między innymi:

 • regulować sytuowania reklam ze względu na stopień zużycia reklamy (np. zakaz sytuowania reklam zniszczonych, starych)
 • zakazać sytuowania szyldów
 • regulować materiałów z jakich mogą być wykonane szyldy

Co uchwała krajobrazowa może regulować w odniesieniu do ogrodzeń?

W odniesieniu do ogrodzeń uchwała może między innymi regulować:

 • wymiary ogrodzeń, czyli choćby maksymalną wysokość (np. maksymalnie 2 metry wysokości)
 • stopień ażurowości ogrodzeń (np. minimum 70% ażurowości)
 • zakaz sytuowania ogrodzeń dla danej funkcji terenu (np. zakaz grodzenia osiedli wielorodzinnych)
 • zakaz wykorzystywania konkretnych materiałów budowlanych przy budowie ogrodzeń (np. zakaz budowy ogrodzeń z blachy falistej)

Ponadto regulacje te mogą się różnić w zależności od obszaru gminy (np. w obszarze A maksymalna wysokość ogrodzenia może wynieść 2 metry a w obszarze B – 1,8 metra).

Co uchwała krajobrazowa może regulować w odniesieniu do obiektów małej architektury?

W odniesieniu do obiektów małej architektury uchwała może między innymi regulować:

 • wymiary małej architektury, czyli choćby maksymalną wysokość (np. maksymalnie 4 metry wysokości)
 • zakaz sytuowania konkretnego typu obiektu (np. zakaz sytuowania pojemników na odzież używaną na terenie skwerów)
 • nakaz wykorzystywania konkretnych materiałów budowlanych (np. stal nierdzewna, żeliwo, drewno)

Ponadto regulacje te mogą się różnić w zależności od obszaru gminy (np. w obszarze A maksymalna wysokość obiektu małej architektury może wynieść 4 metry a w obszarze B – 6 metrów).

Jak wyglądał proces przyjęcia uchwały krajobrazowej?

Kto ma wpływ na projekt uchwały?

Według zapisów ustawy na projekt uchwały mają wpływ:

 • Mieszkańcy gminy, w tym przedsiębiorcy, na etapie wyłożenia projektu uchwały do publicznego wglądu – każdy z mieszkańców może zgłosić swoje uwagi, które muszę być rozpatrzone; po ich rozpatrzeniu, uwaga może zostać uwzględniona bądź nieuwzględniona
 • Wojewódzki Konserwator Zabytków, który uzgadnia projekt uchwały
 • Marszałek Województwa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, właściwy Organ Państwowej Straży Pożarnej, którzy opiniują projekt uchwały

Ponadto gmina na etapie projektowania uchwały może uwzględnić wpływ:

 • Mieszkańców gminy , w tym przedsiębiorców, poprzez różne formy konsultacji propozycji projektu uchwały
 • Zewnętrznych konsultantów, którzy posiadają doświadczenie z obszaru „uchwały krajobrazowej”