krajobraz billboard

Uchwała krajobrazowa w gminie Piaseczno

Nowy dokument ustala zasady sytuowania na obszarze gminy Piaseczno obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.

Podjęta 13 marca uchwała ma na celu podniesienia estetyki przestrzeni publicznych w gminie poprzez regulację wielkości i ilości zamieszczanych w niej reklam, szyldów, małej architektury oraz ogrodzeń. Dotychczas regulacje tych kwestii zawarte były jedynie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i nie były zbytnio respektowane. Z dniem wejścia w życie uchwały krajobrazowej owe zapisy plany utracą moc obowiązywania a narzędziem do regulacji w tym zakresie będzie nowa, kompleksowa uchwała.

Konstrukcja dokumentu i jego treść

Zgodnie z  zapisami uchwały krajobrazowej Gmina Piaseczno została podzielona na obszary w których obowiązują różne regulacje. Ich granice są szczegółowo opisane i zilustrowane w postaci graficznej. W dokumencie umieszczony został słownik używanych w uchwale pojęć, który charakteryzuje wszelkie nośniki reklamowe, których dotyczy uchwała. Określone zostały też elementy, których uchwała nie reguluje np. elementy upamiętniające osoby i wydarzenia, elementy kultu religijnego, systemu informacji miejskiej (SIM) oraz reklamy wyborczej, która uregulowana jest w przepisach odrębnych.

Dokument określa też regulacje dotyczące ogrodzeń, małej architektury, szyldów
i reklam w poszczególnych obszarach gminy. Uchwała przewiduje tzw. Vacatio legis czyli okres dostosowawczy, w trakcie którego przedsiębiorcy będą mieli czas zapoznać się z zapisami uchwały oraz dostosować swoje szyldy i reklamy do jej obowiązującego brzmienia. Mała architektura oraz ogrodzenia nie mają okresu dostosowawczego co oznacza, że regulacje dotyczą tylko tych obiektów, które powstaną po wejściu w życie niniejszej uchwały. Dla tablic i urządzeń reklamowych (reklam i szyldów na budynkach i wolnostojących) wymagających decyzji pozwolenia na budowę przewidziano okres 36 miesięcy na dostosowanie od dnia wejścia w życie uchwały. Dla bannerów okres ten jest najkrótszy i wynosi 12 miesięcy. Pozostałe tablice i urządzenia reklamowe (reklamy i szyldy na budynkach i wolnostojące) należy dostosować w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.

W najbliższym czasie zostaną podjęte działania w celu popularyzacji założeń uchwały krajobrazowej tak by przedsiębiorcy, ale też pozostali mieszkańcy mogli się z nimi zapoznać
i oswoić. Planowane są spotkania informujące i promujące idee uchwały oraz wydanie broszury informacyjnej.

– O poprawę estetyki walczymy już co najmniej od 8 lat. Małymi krokami porządkujemy miasto zarówno usuwając nielegalne, stare reklamy z terenów publicznych, realizując nowe skwery, parki i kwietniki jak i wprowadzając odpowiednie zapisy w miejscowych planach. To jednak nie wystarcza dlatego potrzebujemy konkretnej regulacji, która będzie dla wszystkich czytelna i będzie wskazywać jak powinna wyglądać przestrzeń publiczna, abyśmy wszyscy ją akceptowali i żyło nam się przyjemniej – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Mamy długie okresy przystosowawcze i nie chcemy straszyć przedsiębiorców, a raczej edukować ich, zachęcać i przekonywać do zmian – dodaje burmistrz.

Pobierz: Przewodnik po uchwale krajobrazowej (.pdf, 14.9 MB)

Uchwała krajobrazowa nie zakazuje sytuowania szyldów

 Przede wszystkim regulacji podlega wielkość dopuszczonych szyldów oraz miejsce ich lokalizacji na budynkach, ogrodzeniach, dotyczy to także szyldów wolnostojących. Dozwolone rodzaje szyldów to: szyldy tablicowe (na budynkach i wolnostojące), szyldy w postaci semaforów, przestrzennych liter oraz logo, totemów, pylonów, masztów flagowych. Uchwała zakazuje jedynie zamieszczania szyldów w postaci bannerów.

Sytuowanie reklam w przestrzeni publicznej

Uchwała jedynie reguluje kwestię sytuowania reklam w przestrzeni, nie zakazuje całkowitego ich stosowania. Regulacji podlegają przede wszystkim wielkości i ilości nośników reklamowych – zarówno na budynkach jak i wolnostojących. Uchwała krajobrazowa zakazuje reklam w postaci bannerów, reklam wykonanych z siatki, oraz reklamy wielkopowierzchniowej w postaci wolnostojących bilbordów reklamowych.

Wielkopowierzchniowe bilbordy reklamowe dopuszczone są w pasie 50 metrów od krawędzi drogi nr 79 (ulica Okulickiego) i drogi nr 721 (ulica Armii Krajowej). Uchwała dopuszcza sytuowanie reklam w rozmaitych formach – reklamy wolnostojące i na budynkach w postaci tablic, przestrzennych liter i logo oraz totemów, pylonów, masztów flagowych.

Reklama działalności gospodarczej

Uchwała krajobrazowa nie zakazuje przedsiębiorcom reklamowania swojej działalności. Dokument nie zakazuje reklamy a jedynie reguluje kwestie związane z jej sytuowaniem w przestrzeni oraz wielkości i ilości nośników reklamowych przypadających na jedną nieruchomość czy budynek. Uchwała daje możliwość reklamowania działalności zarówno w formie reklamy wolnostojącej jak i na budynkach (tablic reklamowych, elementów przestrzennych jak totemy, pylony, maszty flagowe, przestrzenne logo i litery oraz semafory). Niskobudżetowa reklama  w postaci reklamy i szyldów bannerowych oraz tych wykonanych z siatki, choć pozornie jest nie droga,  to po krótkim okresie czasu staje się nieestetyczna i wymaga wymiany.  Dlatego jako właściwą  wskazuje się reklamę droższą lecz wykonaną z bardziej trwałych materiałów. Nośnik taki nie wymaga wymiany po krótkim czasie, jest trwalszy, przez co pozytywnie wpływa na wygląd otoczenia.

Uchwała nie zakazuje też wynajmowania powierzchni reklamowych na własnej nieruchomości pod warunkiem, że nośniki reklamowe spełniają normy wielkościowe
i ilościowe określone w dokumencie.

podział gminy na obszary, w których obowiązują różne regulacje i restrykcje

kadr z filmu Krajobraz mojego miasta foto arch. narodowy Instytut Dziedzictwa

Prezentacja, pokazująca dobre i złe praktyki, a także konkretne rozwiązania czy zakazy, które obowiązywać będą w poszczególnych obszarach gminy (.pdf, 5.36 MB)

Uchwała nr 128/VII/2019 w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta i Gminy Piaseczno.